Posiedzenie Komisji

2016-10-10 09:23
Dnia 07 października 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem odbyło się po raz pierwszy w nowo wybranym składzie posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Posiedzenie Komisji

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie podania Pani Włodarskiej Urszuli w sprawie udzielenia bonifikaty na wykup mieszkania.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 października 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem zadań własnych Gminy Jedwabne (dowóz uczniów)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem.
8. Rozpatrzenie podania mieszkańców wsi Chrostowo w sprawie budowy drogi Chrostowo-Witynie.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedwabnem Pani Barbara Dmoch wystąpiła do Komisji z dwoma postulatami. Pierwszy dotyczył remontu pomieszczeń przedszkola mieszczącego się w budynku Urzędu. Zdaniem Pani dyrektor pomieszczenia w przedszkolu wymagają natychmiastowego remontu, a nieszczelny dach budynku powoduje, że na ścianach pojawiła się pleśń i grzyb. Jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia małych dzieci, przebywających w zagrzybionych pomieszczeniach. Na prośbę Pani dyrektor Komisja przeprowadziła oględziny pomieszczeń przedszkola mieszczącego się w budynku Urzędu. Konieczna okazała się również wymiana stolarki okiennej.
Drugi z postulatów dotyczył remontu placu zabaw dla dzieci znajdującego się przed budynkiem, w którym mieści się przedszkole. Oddany do użytku w 2007 r. plac, w tej chwili nie nadaje się do użytku, wymaga gruntowej naprawy i wymiany części urządzeń.
Pani dyrektor pozostawiła swoje postulaty pod rozwagę radnych, licząc na pilny remont dachu i pomieszczeń dla najmłodszych.
Na posiedzeniu przedstawiono również obecną sytuację dotyczącą realizacji inwestycji termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Po ogłoszeniu procedury przetargowej , osiem firm złożyło ofertę na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Urzędu. Jedna z ofert została odrzucona , ponieważ nie spełniała wymogów formalnych. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę ponad 2,5 mln złotych, z czego 1,5 mln złotych pochodzić ma z funduszy unijnych. W przypadku odrzucenia przez radę takiego modelu finansowego, niezbędny remont budynku przeprowadzić będzie trzeba całkowicie na koszt gminy. Co do realizacji powyższej inwestycji radni mieli podzielone zdania, rozstrzygnięcie poprzez głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji.

  • Posiedzenie Komisji Posiedzenie Komisji Posiedzenie Komisji Posiedzenie Komisji
Autor: Edyta Krystowczyk