XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

2016-12-12 09:05
XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

09 grudnia 2016r w M-GOKu odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie ze złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie intencji wprowadzenia do realizacji w 2017 roku inwestycji polegających na budowie i remoncie dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jedwabne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Witynie.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i uwagi.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Jan Krystian Karwowski