UWAGA SPADKOBIERCY

2017-01-18 14:03

UWAGA SPADKOBIERCY

 

Zwolnienia dla najbliższej rodziny

 

Warunkiem, który trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z tytułu podatku od spadków   i darowizn jest zgłoszenie (na formularzu SD- Z2) nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z nabywców składa odrębne zgłoszenie.

UWAGA !

Jeżeli nabycie majątku w drodze spadku nie zostanie zgłoszone we wskazanym terminie, wówczas podlega opodatkowaniu.

 Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.).

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015, poz. 613, z późn. zm),
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2016, poz. 205, z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r.. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2015, poz. 2068),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. 2015, poz. 2060, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 165, poz. 1371, z późn. zm.).