XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

2017-01-20 14:40
20 stycznia 2017r w sali kinowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:
XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
 7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rady właściwej d/s budżetu.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2017 – 2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i uwagi.
 20. Zamknięcie obrad.

                                                                      

 

                                                                                

 

Jan Krystian Karwowski