fb youtube
Aktualności

Komentarz PGK w Jedwabnem do uchwały

zdjęcia artykułu 1
2017-12-22 14:02 | Opublikował: Admin
Podjęcie w/w uchwały jest ewidentnym uderzeniem w Spółkę i jej pracowników. Odebranie jej najważniejszych zadań własnych wykonywanych na rzecz Gminy, doprowadzi przede wszystkim do zwolnień oraz kolosalnych strat finansowych.

Absurdalnym jest treść uzasadnienia, po pierwsze zarzucająca Spółce ukierunkowanie się na jak największy zysk, poprzez zawyżanie opłat usług ponoszonych za realizacje zadań Gminy czy sołectw, jak  twierdzono koszt usług Spółki jest wyższy niż na ogólnodostępnym rynku, tylko jeśli stawia się taki zarzut, trzeba go poprzeć dowodami a nie rzucać słów na wiatr.

 Po drugie wg uchwały nr V/15/15 z dnia 21 lutego 2015r. Rady Miejskiej w Jedwabnem celem Spółki było usprawnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej oraz optymalizacja kosztów  podatku VAT od inwestycji i zakupów towarów i usług, według Rady Miejskiej Spółka nie wywiązuje się z w/w celu, ale to Rada nie przyjęła uchwały dotyczącej modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, która miała być finansowana ze środków unijnych. W związku z powyższym stwierdzam absurdalność owego uzasadnienia, ponieważ najpierw Rada blokuje środki, następnie stawia Spółce zarzut niewywiązywania się z zakładanych celów.

 Po trzecie, pomimo przedstawionych Radzie zestawień, rozliczeń, dokumentów finansowych wykazujących przepływy finansowe pomiędzy Spółką a Gminą, dotyczących wykonywania zadań Spółki na rzecz Gminy, Rada mimo twardych dowodów w formie dokumentów finansowych ma nadal wątpliwości natury prawnej, w powyższej sprawie czekamy na jak najszybszą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyprowadzi Radnych z błędnego przekonania.

 Kolejny argument dotyczy "nienależytego" wywiązywania się Spółki z realizacji pewnych zadań oraz celów przyjętych w uchwale nr V/15/15, jednak aby stawiać takie argumenty trzeba je poprzeć dowodami, a nie suchymi faktami, opierającymi się o antypatię do współpracowników.

 W związku z powyższym należałoby się zastanowić nad trafnością swoich decyzji, bo jednak każdy mieszkaniec Gminy powinien działać w pozytywny sposób na swoje środowisko społeczne, a nie doprowadzać do jego destrukcji, poprzez bezsensowne decyzje kierowane antypatią.

Aneta Sierzputowska
Główna Księgowa/Prokurent

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )