APEL DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ ORAZ RADNYCH

2018-06-05 12:03
Apel do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Bogdana Iwanowskiego oraz radnych:

Ja niżej podpisana Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie środków na zadania obowiązkowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem a mianowicie:
1) Niedobór środków w rozdziale 85502.4330 w kwocie 58.000 zł- niezbędne są na pokrycie wydatków na Domy Pomocy Społecznej, wyjaśniam ze w obecnej chwili 5 osób przebywa w domach pomocy i miesięczny wydatek to kwota rzędu 14.426,80 zł.
2) Niedobór środków w rozdziale 85228.4170 w kwocie 2600 zł.-niezbędne są do opłacenie osoby sprawującej usługi opiekuńcze w domu podopiecznego. Osoba potrzebująca pomocy to samotny mężczyzna , chorujący na wiele chorób.
3) Niedobór środków w rozdziale 85502.4330 w kwocie 10.500 zł - niezbędne są do opłacenie not za pobyt czwórki dzieci w rodzinie zastępczej, obowiązek ten nakłada na nas ustawa o pieczy zastępczej.
4) Niedobór środków w rozdziale 85219.4210 w kwocie 4000 zł to kwota niezbędna na zakup materiałów i wyposażenia takich jak np. komputer.
5) Niedobór środków w rozdziale 85219.4300 w kwocie 7000 zł- niezbędne są na opłacenie obsługi informatycznej, prawnej, IOD oraz obsługi BHP.
6) Niedobór środków w rozdziale 85219.3020 w kwocie 3900 zł - niezbędny jest do wypłacenie pracownikom socjalnym należnego im ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży do pracy w terenie. Ekwiwalent ten należny jest zgodnie z kodeksem pracy.
7) Kolejną kwotą do zwiększenia w budżecie jest kwota 40 % wpłat od dłużników alimentacyjnych. W/W kwota może być wydatkowana jedynie na obsługę dłużników alimentacyjnych i wynosi ona:
Łącznie - 6997,65 zł.
85202.4210-1997, 65 zł 85202.4500 - 5000 zł
Kolejna prośba z jaką zwróciłam się do Państwa nie dotyczy zwiększania środków, jedynie przeniesienia ich z rozdziału 85502 do rozdziału 85219 w związku ze zmianą zakresu czynności pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podnoszę , że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania służące mieszkańcom naszej gminy. Brak zapewnienia w/w środków przez Radę Miejska spowoduje niemożliwość realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w konsekwencji niczym nie uzasadnione cierpienie mieszkańców gminy Jedwabne, którzy nie będą mogli skorzystać z przysługujących im świadczeń na mocy obowiązujących ustaw.
Ponadto nadmieniam , że w przedmiotowej sprawie zostało wystosowane pismo do Pana Wojewody Podlaskiego.

Z poważaniem

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Marzena Elżbieta Grądzka