fb youtube
Strona główna Gmina Gminne inwestycje Gminne inwestycje 2019-....

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ JEDWABNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

zdjęcia artykułu 2
2019-07-30 08:16 | Opublikował: Edyta Krystowczyk | Ilość wyświetleń: 5889
Foto

1.  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzostowo-Mocarze-Szostaki-Burzyn”. Nowo projektowany wodociąg włączony będzie do już istniejącego, a jego długość wyniesie niemalże 7 km. Całkowita wartość inwestycji to 1 205 400,00 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wkład własny wyniesie około 60 tyś. zł.


2. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000 - 1+865,38"- wartość inwestycji to 2 309 955,12 zł. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu Powiatu Łomżyńskiego. Wkład własny Gminy Jedwabne wynosi 20%.


3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo na trzech połączonych ze sobą odcinkach o łącznej długości 1408,22 m. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 787 789,60 zł. Gmina Jedwabne otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 430 231,68 zł co stanowi 80% kosztów zadania.


4. Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Burzyn i Szostaki o długości 372,74 m. Podobnie jak w przypadku przebudowy dróg w m. Brzostowo, gmina Jedwabne otrzymała 80% (175 973,13 zł) dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 219 966,41 zł.


5. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne”, dofinansowywanego w wysokości 1 993 860,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.


6. Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude - Borawskie o dł. odc. ok. 990m. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 715 628,22 zł przy wkładzie własnym gminy w wysokości 146 873,00 zł.


7. Dofinansowanie w wysokości 24 261,75 zł na 25 szt. Szkolnych Pakietów Multimedialnych składających się z tabletu, klawiatury wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i rysikiem dla Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem. Sprzęt przekazany został przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut badawczy. Tablety mają za zadanie umożliwić uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


8. Dofinansowanie w wysokości 124 910,66 zł na utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Jedwabnem. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wyremontowane zostaną nieużytkowane dotąd pomieszczenia znajdujące się na I piętrze Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Wartość całej inwestycji to 178 484,82 zł. Projekt został zgłoszony w ramach LGD „Biebrzański Dar Natury”.


9. 35 tys. zł z budżetu samorządu województwa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.


10. Dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnego kształcenia wraz z niezbędnymi akcesoriami z programu "Zdalna Szkoła +" w wysokości 54 400,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.


11. Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Konopki Tłuste na trzech połączonych ze sobą odcinkach o łącznej długości 678,92m. Całość inwestycji wyniesie 573 015,23 zł z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.


12. Dofinansowanie w formie dotacji z Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 82 256,50 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.


13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Janczewko – Bronaki Pietrasze, wartość inwestycji: 4.095.123,24 zł, z czego wkład własny gminy Jedwabne oraz powiatu Łomżyńskiego wyniósł po około 412 000,00 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to niecałe 3 276 000,00 zł.


14. Zakup 25 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami z programu "Zdalna Szkoła" na kwotę 59 995,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.


15. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Placu 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki. Wybudowanie placów zabaw ze strefą fitness i boiskiem do koszykówki. Koszt inwestycji wyniósł 257 167,15. zł, z czego  218 591,94 zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania.


16. Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. Wartość inwestycji wynosi 151,2 tys. zł, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania pokryje 128,5 tys. zł.


17. Rozbudowa wraz z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem- 184 000,00 zł dofinansowania z MSWiA przekazanych za pośrednictwem Komendy Głównej PSP oraz funduszu systemu KSRG; łączna wartość inwestycji wyniesie łącznie 375 765,00 zł brutto


18. Przebudowa drogi w obrębie m. Chrostowo, wartość inwestycji: 1 024 971,15 zł, wkład własny gminy: 321 688,79 zł, kwota dofinansowania: 703 282,36 zł z Funduszu Dróg Samorządowych

  


19. Przebudowa drogi w obrębie m. Grądy Wielkie, wartość inwestycji: 1 701 878,17 zł, wkład własny gminy: 539 328,86 zł, kwota dofinansowania: 1 162 549,31 zł z Funduszu Dróg Samorządowych


20. Przebudowa drogi powiatowej w granicach gm. Jedwabne w obrębie m. Pieńki Borowe w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 1 332 881,00 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego: 194 531,00 zł, wkład Gminy Jedwabne: 138 350,00 zł


21. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Orlikowo:
wartość inwestycji: 149 505,84 zł, wkład własny gminy: 29 901,19 zł, kwota dofinansowania: 119 604,65 zł w ramach programu Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020


22. Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie m. Kaimy, wartość inwestycji: 147 829,58 zł, wkład własny gminy: 73 914,79 zł, kwota dofinansowania: 73 914,79 zł z Budżetu Województwa Podlaskiego


23. Przebudowa drogi gminnej w m. Kubrzany, wartość inwestycji: 1 015 788,66 zł, wkład własny gminy: 629 251,68 zł, kwota dofinansowania: 386 536,98 zł z Funduszu Dróg Samorządowych


24. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, wartość inwestycji: 15 870,00 zł, kwota dofinansowania: 15 711,30 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości


25. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty, wartość inwestycji: 29 823,14 zł, wkład własny gminy: 15 210,14 zł, kwota dofinansowania: 14 613,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego


26. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwowo- Wszebory, wartość inwestycji: 26 106,22 zł, wkład własny gminy:  13 314,22 zł, kwota dofinansowania: 12 792,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego


27. Przebudowa drogi powiatowej w m. Pawełki w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 93 495,99 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego: 47 495,99 zł, wkład Gminy Jedwabne: 46 000,00 zł


28. Przebudowa drogi powiatowej Siestrzanki-Mocarze w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 204 236,59 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego: 102 118,30 zł, wkład Gminy Jedwabne: 102 118,29 zł


29. Dofinansowanie w ramach naboru, dotyczącego przedsięwzięcia Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno- gospodarczej- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Wsparcia na kwotę 302 997,50 zł


30. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 43 000,00 zł


31. Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 w wysokośi 18 681,00 zł


32. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na zadanie pn.: "Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich"  z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 6666,60 zł


 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl