fb youtube
Oświata Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

zdjęcia artykułu 6
2012-09-12 14:48 | Opublikował: Admin
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem mogą poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania i umiejętności podczas realizacji licznych programów oraz projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz funduszy krajowych. Ponadto szkoła została doposażona w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

 

 

 

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA W JEDWABNEM W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

 

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie:  9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie:  9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III  w gminie Jedwabne. Realizowany jest on w dwóch szkołach na naszym terenie.

W naszej szkole projektem unijnym zostało objętych 42 uczniów klas pierwszych i drugich. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadziły: p. Agnieszka Jastrzębska, p. Marta Krystowczyk, p. Grażyna Olszewska i p. Alicja Kossakowska – koordynator programu. Organizowane były następujące zajęcia:

Ø zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 4 grupy po 4 uczniów;

Ø zajęcia matematyczne –2 grupy po 4 uczniów;

Ø zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze – 2 grupy po 4 uczniów;

Ø zajęcia gimnastyki korekcyjnej- 2 grupy po 5 uczniów.

Czas realizacji projektu przypada na okres od 07.05.2012 do 30.06.2013. Pan Krzysztof Moenke – Burmistrz Jedwabnego na ten cel pozyskał blisko 103 tys. zł, z czego 87 tys. zł to wsparcie ze środków Unii Europejskiej, zaś pozostałe 15 tys. zł pochodzi z dotacji budżetu państwa. Część przyznanej dotacji – ponad 17 tyś. zł. została przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt  (np. oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, laptop, rzutnik multimedialny itp.).

2. Projekt edukacyjny „EDUSCIENCE”

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem przystąpiła  do projektu edukacyjnego EDUSCIENCE.

Jest on realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka, jakość systemu oświaty – Działanie 3.5- projekty innowacyjne pt.: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012r. - 30.11.2014r. Realizowany on będzie w kl. Ib pod kierunkiem wychowawcy klasy P. Marii Duchnowskiej. Administratorem projektu jest P. Agnieszka Jastrzębska.

21 czerwca 2012 r. rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej dotyczącej powyższego projektu, którą wpisano do rejestru innowacji w województwie podlaskim, prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

3. Program edukacyjny „Radosny uśmiech radosna przyszłość” realizowany w kl. I to szeroko zakrojony program przeznaczony do realizacji w ramach zajęć szkolnych, Celem programu jest dostarczenie nauczycielom, dzieciom oraz ich rodzinom narzędzi, których potrzebują, by prawidłowa higiena jamy ustnej stała się integralną częścią ich życia. Program ten, koncentrując się na profilaktyce, buduje szacunek dziecka do samego siebie oraz uczy prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy ustnej, dzięki którym dziecięcy uśmiech będzie trwał przez całe życie. Koordynatorem programu była P. Alicja Kossakowska.

 

4. Nasza szkoła w roku szkolnym 2011/2012 wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla klas I-III szkół podstawowych “5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program finansowany jest ze środków Funduszy Promocji Owoców i Warzyw. Organizatorem było Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”. Patroni honorowi to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Główny Inspektorat Sanitarny  oraz Wojewódzkie Kuratoria Oświaty. Program kształtował od najmłodszych lat świadomość i właściwe nawyki żywieniowe polegające na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków.

Zadania, które zrealizowano w programie:

1) Realizacja 4 scenariuszy lekcyjnych, zgodnych z podstawą programową dla klas I - III, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych programu.

2) Przeprowadzenie z uczniami opracowanego mini quizu z wiedzy o zdrowym odżywianiu w dwóch etapach: wstępnego badania przed przeprowadzeniem pierwszej lekcji programu oraz końcowego badania po przeprowadzeniu czwartej, ostatniej lekcji programu.

Poprzez udział w programie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu, w którym owocowo – warzywne porcje są niezbędne w ich diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin oraz składników mineralnych. Koordynatorem programu była P. Danuta Górska. Po zakończonym programie przesłano do organizatora raport z przeprowadzonych działań.

Program w naszej szkole realizowali wychowawcy klas I-III podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Programem objęci byli wszyscy uczniowie klas I – III. Otrzymali oni książeczki do zajęć, a rodzice ulotki z informacją  o programie.

 

5. Program „Owoce w szkole” skierowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” były długoterminowe zmiany nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Dostawcą owoców jest PPM Piątnica Paweł Ostrowski.  W programie uczestniczyło 109 uczniów.

 

6. „Szklanka mleka”

Celem programu „Szklanka mleka” było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Spełnia on następujące funkcje:

Ø dożywianie dzieci,

Ø kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,

Ø propagowanie zdrowego stylu życia - walka z nadwagą w wieku  wczesnoszkolnym,

Ø profilaktyka w skali długofalowej.

Uczniowie otrzymywali mleko w kartonikach. Dostawcą mleka był „MILKNET” Małgorzata Barbara Poleska z Wyszkowa. W programie uczestniczyło 323 uczniów.

 

7. „Lekcje muzyki”

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła współpracowała z Agencją  Artystyczną "MAT" z Olsztyna. W ramach tej współpracy uczniowie klas  I-III uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach muzycznych prowadzonych przez profesjonalnych muzyków. Celem tych zajęć było przybliżenie uczniom budowy i brzmienia instrumentów muzycznych  oraz przekazanie wiedzy  o muzyce. Lekcje muzyki kształtowały u dzieci wrażliwość muzyczną.

Wspaniałą, wypracowaną przez zespół formą przekazu tej wiedzy była bajka słowno - muzyczna z udziałem dzieci. Pozwalała na przyswojenie treści  w szybki sposób, a także dawała szansę rozwoju wrażliwości i estetyki dziecka

Elementem mobilizującym do czynnego udziału dzieci w comiesięcznych spotkaniach był konkurs z nagrodami w ramach: Turnieju Wiedzy o Muzyce, którego finał odbył się 22 czerwca 2012 r. Zwycięstwo odnieśli uczniowie klasy IIIa.

Każdy koncert, to próba zaszczepienia miłości do muzyki i zachęta do gry  na instrumentach muzycznych. Dodatkową atrakcją był Konkurs Wokalny, który umuzykalniał i uaktywniał dzieci.

Uczniowie poznali wiele ciekawych informacji o instrumentach muzycznych, dźwiękach, bezpośrednio poznali te instrumenty. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych lekcjach. Koordynatorem programu była P. Danuta Górska.

 

8. Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w klasach pierwszych od kilku lat. Koordynatorem programu w roku szkolnym 2011/2012 była wychowawca klasy Ib- Grażyna Olszewska we współpracy z wychowawcą klasy Ia – Alicją Kossakowską.

W realizacji programu wzięło udział 36 uczniów z klasy Ia i Ib. Dzięki udziałowi w programie dzieci otrzymały informacje i niezbędną wiedzę o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu. Ważnym elementem działań jest edukacja dzieci, uświadamianie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczanie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia oraz podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za dbanie o bezpieczeństwo własne i innych. Program ten realizowany był przy współudziale rodziców i Policji.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów, a wiedza zdobywana podczas nich będzie systematycznie utrwalana w dalszej edukacji.

 

9. Projekt „Poznaj ptaki”

W ramach działalności szkolnego koła LOP realizowany był program „Poznaj Ptaki”. Był to program edukacyjny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który dostarczył szkole materiały edukacyjne  do prowadzenia zajęć na temat ptaków. Koordynatorem programu była P. Bogusława Miciura. Poznawanie ptaków jest znakomitym pretekstem  do kształtowania zainteresowania przyrodą i nauki jej obserwowania. Broszury, foliogramy, plakaty wykorzystywane były na lekcjach i zajęciach dodatkowych.

 

10.Projekt „Puste.com.pl”.

Celem projektu było kształtowanie postawy proekologicznej dzieci oraz budzenie w nich odpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne. Udział w projekcie polegał na zbiórce pustych kartridży i tonerów do drukarek. Dzięki niemu uczniowie poszerzyli wiadomości uczniów w zakresie recyklingu i kształtowali właściwe postawy w stosunku do środowiska. Koordynatorem programu była P. Bogusława Miciura.

 

W roku szkolnym 2011/2012 Punkt Przedszkolny przystąpił  do programu edukacji ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Była to IV edycja tego programu. Program miał na celu edukowanie dzieci  w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji w Punkcie Przedszkolnym otrzymaliśmy ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii.  Na ich podstawie realizowano wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: pokazanie potrzeby segregacji śmieci, zorganizowano specjalne dni m.in. Dzień Marchewki, Dnia Ziemi, Zielony Dzień jak również patrol ekologiczny podczas którego pokazano dzieciom możliwości ograniczenia zaśmiecania okolicy poświęcone dbaniu o przyrodę. IV edycja programu realizowana była od października 2011 roku do czerwca 2012 roku. Za udział  w programie dzieci otrzymały książeczki.

Koordynatorem programu była P. Magdalena Jasińska.

 

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )