fb youtube
Aktualności Komunikaty

Obwieszczenie - AZBEST 2014

2013-11-29 14:09 | Opublikował: Admin
Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy i miasta Jedwabne w roku 2014

Urząd Miejski w Jedwabnem  informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2014 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu gminy i  miasta Jedwabne.

Dofinansowanie realizowane będzie ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  oraz w części z Budżetu Gminy Jedwabne,  a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej Gminie dotacji.

Dofinansowaniem objęte będą  zadania ujęte w  Programie usuwania azbestu  dla Gminy Jedwabne, z  obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe)  oraz z obiektów będących własnością Gminy.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z transportem  i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest poniesione w 2014 roku.

Wykonawcą zadania obejmującego  powyższe prace na terenie całego  miasta  będzie firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu, która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2014 r. wymianę pokryć dachowych i usunięcie eternitu  z dofinansowaniem  proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskimw Jedwabnem  (w pokoju nr 21 – stanowisko ds. ochrony środowiska) w terminie od dnia 01 grudnia 2013 do dnia 10 stycznia 2014 r. stosownego wniosku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu  w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce informacja o środowisku oraz w  tut. Urzędzie (pokój nr 21). Po ustaleniu listy  osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Miejski w Jedwabnem wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku o przyznanie  dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wielkość  dotacji przyznanej  umożliwi wybór wykonawcy zadania  i rozpoczęcie prac usuwania azbestu z dofinansowaniem.

Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania,  rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą  po podpisaniu z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowy  dotacji.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można  uzyskać w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, tel. (086) 217 23 28, 217 21 84

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )