fb youtube
Aktualności Komunikaty

OGŁOSZENIE

2014-01-16 13:37 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 1760
Burmistrz Jedwabnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku oraz zaprasza do składania ofert
Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2014 Burmistrza Jedwabnego z dnia 16 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jedwabnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku oraz zaprasza
do składania ofert

1. RODZAJ ZADANIA

Rozwój sportu przez Gminę Jedwabne.

2. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ

20 000 złotych

3. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1) w otwartym konkursie ofert  mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pźn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Jedwabne,

2) przyznanie dotacji na realizację zadania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2014 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

5. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1) wyznacza się termin składania ofert do dnia 6 lutego 2014 r. włącznie, do godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania,

2) oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pok. nr 9  lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego),

3) oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację na realizację zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny,

4) oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

6. TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2014 r. o godzinie 10.00,

2) postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Jedwabnego,

3) oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

4) ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Jedwabnego w drodze zarządzenia, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia ofert,

5) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i na stronie internetowej urzędu.

7. KRYTERIA WYBORU OFERT

Kryteria formalne:

1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) ocena terminowości złożenia oferty,

3) ocena kompletności załączonej dokumentacji

Kryteria merytoryczne:

1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie publiczne,

4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków).

8. INFORMACJA O TEGO SAMEGO RODZAJU ZADANIACH PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU

W 2013 roku na zadanie z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne przeznaczono kwotę 20 000 złotych.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )