Ogłoszenie

2018-04-05 11:31
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY JEDWABNE

Burmistrz Jedwabnego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne”

W związku z naborem wniosków na realizację zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2018/2019 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z odbiorem , transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Jedwabne.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia
20 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, na formularzu , który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem (pok. nr 6) lub ze strony internetowej BIP Jedwabne – zakładka „Informacje o środowisku i jego ochronie”.
Wnioski niekompletne lub złożone po upływie w/w terminu nie będą uwzględniane do realizacji w bieżącym roku, zostaną wpisane na listę rezerwową.
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Jedwabne przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem tel. 86 2 166 513 lub osobiście – pokój nr 6.

Jedwabne, dnia 04 kwietnia 2018 roku


Burmistrz Jedwabnego
Michał Chajewski