fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami System gospodarowania odpadami

ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE

zdjęcia artykułu 4
2016-09-23 11:47 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2556
Foto
Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedwabne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedwabne

Polska wstępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do zagospodarowania śmieci zgodnie z unijnymi wytycznymi. Dlatego też parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił znowelizowaną ,,Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz „Ustawę o odpadach”, które nakładają na gminę obowiązek zagospodarowania wszystkich śmieci powstających na jej terenie. Ustawy mają na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5-7 % odpadów stanowiły śmieci segregowane, czyli zbierane selektywnie. Wymogi unijne nakładają obowiązek zwielokrotnienia poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów.

Od dnia 1 lipca 2013 r. nasza gmina przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi i stała się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Wszystkie zebrane odpady będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz ustawie o odpadach, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się dalej przerobić. Do końca roku 2020 gmina musi udokumentować, że co najmniej 50 % powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest odzyskiwana i przekazywana do dalszego przetworzenia. W przypadku niespełnienia przez gminę powyższych wymagań zostaną na nią nałożone wysokie kary pieniężne co niewątpliwie dotknie też mieszkańców naszej gminy. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów.

Od dnia 1 lipca 2013 r. zmieniły się zasady pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie zawierają już umów bezpośrednio z przedsiębiorcą odbierającym odpady, natomiast wnoszą odpowiednią opłatę za gospodarowanie odpadami na konto Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Gmina Jedwabne od 1 lipca 2013 roku objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Oznacza to, że Gmina ponosi koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem tych odpadów, jak również prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem systemu a opłata ta ma zapewnić sfinansowanie prawidłowego funkcjonowania systemu. Z mocy prawa gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast nieruchomości niezamieszkałe mogą pozostać poza systemem. W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko ale również oszczędzić nasze wydatki.

WAŻNE TERMINY!

  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Jakie są konsekwencje, jeżeli zamieszkuje na nieruchomości a do tej pory nie złożyłem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W tej sytuacji mieszkaniec Gminy Jedwabne, właściciel nieruchomości zostanie z urzędu wezwany do złożenia takiej deklaracji. W ostateczności wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Naliczona opłata będzie obowiązywała wstecz od momentu zamieszkania na nieruchomości. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe.

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zabudowy jednorodzinnej składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel, najemca ( w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami), dzierżawca, użytkownik wieczysty, posiadacz, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w imieniu wszystkich mieszkańców, spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca budynku.

Kto powinien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: właściciel nieruchomości czy osoba wynajmująca dom?

W zabudowie jednorodzinnej deklarację wypełnia właściciel nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Właściciel nieruchomości może zobowiązać najemcę do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem, że właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami.

 Jestem właścicielem budynku, w którym nikt nie jest zameldowany (nikt nie mieszka), w związku z powyższym, nie są tam produkowane żadne odpady. Czy muszę składać deklarację śmieciową i czy będę ponosił jakieś opłaty?

Gmina Jedwabne objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe, których właściciele zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość jest niezamieszkała należy złożyć do tut. Urzędu Miejskiego w Jedwabnem deklarację „zerową” zwalniającą z opłaty za wywóz odpadów komunalnych lub stosowne oświadczenie.

 

Co robić w sytuacji, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość? 

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego - opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

Zakupiłem dom a poprzedni właściciel złożył deklarację, czy muszę składać nową deklarację?

Tak, należy złożyć deklarację, jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości musi również złożyć deklarację tzw. „zerową”, jeśli w pierwszej deklaracji wykazane były osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

Czy Gmina Jedwabne będzie wysyłała faktury do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. Gmina Jedwabne nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi we własnym zakresie pamiętać, aby dokonać płatności do końca każdego kwartału z możliwością opłaty miesięcznej za liczbę osób/gospodarstw wskazaną w złożonej deklaracji. Płatności można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Nowy rachunek do dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010) od dnia 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje nowy, wyodrębniony rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wszystkie należności związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę przekazywać na niżej podany numer rachunku bankowego:

BS JEDWABNE nr 96 8752 0006 0000 2509 2000 0080.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać co kwartał, z dołu w terminach:

1) za miesiąc styczeń, luty i marzec - do 15 kwietnia każdego roku;
2) za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec - do 15 lipca każdego roku;
3) za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień - do 15 października każdego roku;
4) za miesiąc październik, listopad i grudzień – do 15 grudnia każdego roku;
z możliwością opłaty comiesięcznej

  • Opłata miesięczna od jednego mieszkańca, bez względu na ilość wytworzonych odpadów, wynosi 23,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą segregowane lub 46 zł od osoby, jeżeli sposób gromadzenia odpadów nie spełnia tego obowiązku. Ustala się również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi selektywnie wytwarzanymi w gospodarstwie 5cio osobowym i większym w wysokości 94 zł, natomiast opłata za gromadzenie odpadów komunalnych w sposób nie spełniający tego wymogu w gospodarstwie 5cio osobowym i większym wynosi 188 zł miesięcznie. Jeśli kompostują Państwo odpady stawka w przypadku wyboru metody ,,od osoby” pomniejsza się o 1 zł, natomiast w przypadku wyboru metody ,,od gospodarstwa” pomniejsza się maksymalnie 5 zł.

Przypominamy, że aby można było skorzystać z ulgi podatnik musi mieć zaznaczone w złożonej deklaracji dot. gospodarowania odpadami, że posiada przydomowy kompostownik i tym samym kompostuje wyszczególnione bioodpady.

  • Wyłoniona w przetargu firma świadcząca usługę odbioru nieczystości stałych zobowiązana jest do nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki na segregowane odpady komunalne oraz do wyposażenia w pojemniki na zmieszane odpady komunalne dla osób, które zgłosiły takowe zapotrzebowanie. W zależności od ilości osób zamieszkałych (według złożonej przez osobę zamieszkałą na danej nieruchomości deklaracji) będą to pojemniki 120 l. (dla nieruchomości, którą zamieszkuje 6 osób włącznie), lub 240 l., którą zamieszkuje powyżej 6 osób).
  • Wykonawca, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedwabne dostarcza do każdej nieruchomości zamieszkałej worki przeznaczone
    do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości po 2 szt. worków danego rodzaju na daną frakcję odpadów komunalnych przy każdym odbiorze odpadów od mieszkańca lub dostarcza ww. worki mieszkańcowi w ilości nie mniejszej, niż ilość worków wystawionych przez Właściciela nieruchomości w danym dniu odbioru tych odpadów.

 

Odpady komunalne odbierane są przez wyłonionego w drodze przetargu przedsiębiorcę według ustalonego harmonogramu, który doręczono mieszkańcom oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu- www.jedwabne.pl. W 2020 r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gm. Jedwabne świadczy firma Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22 A, 18-400 Łomża, tel. 86 306 76 78

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. działalność gospodarcza, nieruchomości wykorzystywane okresowo, np. w sezonie letnim) odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach poprzez zawarcie umowy przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Jedwabne. Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie poinformowanie Burmistrza o zawartych umowach.

 

Mam domek letniskowy w Jedwabnem, czy muszę składać deklarację?

Nie. Gmina Jedwabne objęła system gospodarowania odpadami komunalnymi, tylko nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których na stałe zamieszkują mieszkańcy. Domek letniskowy traktowany jest, jako nieruchomość niezamieszkała, na której przebywamy czasowo, rekreacyjnie. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej czy domku letniskowego jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabne w momencie, gdy terenie nieruchomości będą powstawać odpady.

Jakie nieruchomości to nieruchomości niezamieszkałe?

Nieruchomości niezamieszkałe to każda nieruchomość, która nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez osoby fizyczne. Jako nieruchomości niezamieszkałe traktujemy np. domki letniskowe, garaże, ogródki działkowe, zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, sklepy itp. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabne.

Na nieruchomości, na której zamieszkuję z rodziną, prowadzę sklep ogólnospożywczy. Do tej pory korzystałem z jednego pojemnika domowego. Czy po zmianach muszę mieć podpisaną umowę na sklep czy złożona deklaracja wystarczy?

Złożona deklaracja dotyczy tylko części nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy a dostarczony pojemnik przeznaczony jest tylko dla domowników w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np.: sklepu, salonu fryzjerskiego, punktu usługowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w dodatkowy pojemnik na odpady komunalne. W związku z tym właściciel nieruchomości musi we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabne. Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabne znajduje się na stronie internetowej www.jedwabne.pl .

 

Organizowane są również dodatkowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Informacja o terminach zbiórki wyszczególniona jest w przekazanym przez firmę odbierającą odpady harmonogramie (dwa razy do roku). Ponadto w Gminie Jedwabne organizuje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne, czynny 6 dni w tygodniu w określonych godzinach tj.: od poniedziałku do piątku - 8.00-15.00, sobota - 9.00-13.00 (tel. 862172219), w których mieszkańcy gminy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu wyselekcjonowane odpady zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  i porządku w gminie.

 

Jak segregować?

PAPIER:

Wrzucamy:

- opakowania z papieru i tektury

- gazety, czasopisma i ulotki

- zeszyty

- papier biurowy

 

 

Nie wrzucamy:

- odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki

- kartony po mleku i napojach

- papier lakierowany i powleczony folią

- zanieczyszczony papier

- papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych

 

SZKŁO:

Wrzucamy:

- butelki po napojach i żywności

- słoiki

- szklane opakowania po kosmetykach

 

Nie wrzucamy:

- ceramika, doniczki, porcelana

- szkło okularowe i żaroodporne

- znicze z zawartością wosku

- żarówki, świetlówki i reflektory

- opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

- lustra i szyby

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:

Wrzucamy:

- butelki plastikowe

- nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików

- plastikowe opakowania,

- torebki, worki foliowe

- kartony po mleku/sokach

- puszki po żywności

- folia aluminiowa

- opakowania po środkach czystości, kosmetykach

 

Nie wrzucamy:

- opakowania po lekach

zużyte baterie i akumulatory

- opakowania po farbach, lakierach i olejach

- plastikowych zabawek

- części samochodowych

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

Odpady BIO:

Wrzucamy:

- odpadki warzywne i owocowe resztki jedzenia

- gałęzie drzew i krzewów

- skoszona trawa, liście, kwiaty

- trociny i kora drzew

 

Nie wrzucamy:

- ziemia i kamienie

- popiół z węgla kamiennego

- drewno impregnowane

- kości i odchody zwierząt

- oleju jadalnego

- płyt wiórowych i pilśniowych

 

ZMIESZANE

Wrzucamy:

- wszystko, czego nie można

- wyrzucić do pozostałych

- pojemników, a co nie jest

- odpadem niebezpiecznym

 

Nie wrzucamy:

- przeterminowane leki i chemikalia

- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD

- zużyte baterie i akumulatory

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- zużyte opony

 

Uwaga! Popiół można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane!!!

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyte opony (pochodzące od osób fizycznych)

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- przeterminowane leki

- odpady tekstyliów i odzieży

- inne odpady wymienione w regulaminie funkcjonowania PSZOK

 

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest obowiązana do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- do 16 lipca 2020 r. – poziom należy ograniczyć do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 1995 r.,

- do 31 grudnia 2020 r. – uzyskać poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                 i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Minister Środowiska w Rozporządzeniach w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów i w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych określił sposób obliczania poziomów oraz poziomy jakie gminy powinny osiągać w poszczególnych latach w celu osiągnięcia poziomów w 2020 r.

 

W roku 2018 Gmina Jedwabne osiągnęła następujące poziomy:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % - poziom osiągnięty,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,84 % - poziom osiągnięty,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 92,10% - poziom osiągnięty.

 

INSTALACJA KOMUNALNA

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 6 września regionalne instalacje przetwarzania odpadów przestają istnieć i zostają zastąpione instalacjami komunalnymi (IK), a zapisy dotyczące regionów gospodarki odpadami określane w uchwałach o wojewódzkich planach gospodarki odpadami zostają uchylone. W związku z powyższym art. 38 ustawy o odpadach, dotyczący uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określa się regiony gospodarki odpadami, stanowiącej akt prawa miejscowego oraz art. 20 ust. 7 ustawy o odpadach dot. zakazu przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 200301 poza obszarami regionu gospodarki odpadami, z dniem 6 września 2019 przestały obowiązywać. Oznacza to, iż od dnia 6 września 2019 r., zgodnie ze znowelizowaną ustawą, mówiącą o utrzymaniu w mocy WPGO do czasu ich aktualizacji, ww. zapisy pozwalają na przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 200301 do dowolnej instalacji komunalnej. Brak aktualizacji WPGO nie stanowi przeszkody w możliwości przekazywania odpadów poza regionami, które są w nim wyznaczone.

Odpady z gminy Jedwabne trafiały do instalacji wykazanych w sporządzonych za 2018 rok sprawozdaniach przedłożonych Burmistrzowi Jedwabnego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gm. Jedwabne. Gmina Jedwabne nie ma technicznych możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zakładzie Przetwarzania i Utylizacji Odpadów w Czartorii, którego właścicielem jest Miasto Łomża.

 

UWAGA!

Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych do tut. Urzędu mieszczącego się przy ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, tel. 862166513, e-mail: odpady@jedwabne.pl

 

 

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem