fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami Informacje i edukacja

Działania informacyjne i edukacyjne

zdjęcia artykułu 9
2016-09-23 12:09 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3026
Foto

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym Gmina Jedwabne podejmuje następujące działania informacyjno–edukacyjne dot. gospodarki odpadami komunalnymi:

- Burmistrz Jedwabnego jako przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Jedwabnem bierze udział w organizowanych spotkaniach/konwentach informacyjnych Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, przedstawicieli gmin i powiatu łomżyńskiego dotyczących wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Urząd Miejski w Jedwabnem cyklicznie prowadzi kampanię informacyjną polegającą na organizowaniu spotkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy Jedwabne, spotkania te przeprowadzono już na całym terenie Gminy.

- Urząd Miejski w Jedwabnem dystrybuuje materiały informacyjne promujące działania mające na celu segregację odpadów (np. ulotka – ,,Jak segregować odpady”, ulotka znajdująca się na harmonogramie odbioru odpadów – dostarczana każdemu mieszkańcowi gminy Jedwabne informująca o prawidłowym sposobie segregacji odpadów oraz informująca o postępowaniu kontrolnym dot. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy.

- Urząd Miejski w Jedwabnem wydaje bezpłatną, ogólnodostępną gazetkę pn. ,,JEDWABNE WIADOMOŚCI”, w której to mieszkańcy są informowani o działaniach związanych z gospodarką komunalną, systemem gospodarowania odpadami w Gminie Jedwabne.

- za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Jedwabnem na terenie Gminy Jedwabne corocznie prowadzona jest ogólnopolska kampania edukacyjna  p.n. ,,Sprzątanie świata” (Udział w  wyszczególnionej kampanii jest możliwy po zgłoszeniu chętnych podmiotów do tut. Urzędu.).

Mieszkańcy gminy Jedwabne na bieżąco informowani są w zwyczajowy sposób (tj. informacje na tablicach ogłoszeń, informacje przedstawiane na sesjach, komunikaty ogłaszane zarówno na stronie internetowej www. jedwabne.pl jak i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedwabne) o działaniach podejmowanych przez Gminę w związku z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem