fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami Analiza

Analiza Systemu Gospodarki Odpadami w gminie Jedwabne

2016-09-23 12:16 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2218

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  i pozostałości z procesu mechaniczno –biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

- liczbę mieszkańców,

- liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy Jedwabne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  i pozostałości z procesu mechaniczno –biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych


Zakres przedmiotowej analizy jest ściśle związany z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanym do dnia 31 marca każdego roku Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jedwabne dostępna na stronie internetowej: http://www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/index.php?k=320

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem