fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami Informacje i edukacja

KOMUNIKAT- Zasady postępowania z gorącym popiołem

zdjęcia artykułu 1
2020-02-07 11:55 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1280
Foto

Szanowni Państwo! przypominamy o zasadach postępowania z gorącym popiołem:

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie Jedwabne zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem nie należy wrzucać do pojemników frakcji gorącego popiołu – popiół, który dopiero co opuścił piec, nie tylko może stanowić zagrożenie w postaci uszkodzenia mienia firmy organizującej odbiór odpadów (np. zniszczony pojemnik na wyszczególnioną frakcję odpadów, pożar śmieciarki) ale także może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników obsługujących pojazd śmieciarki. W powyższym  przypadku przedsiębiorstwo świadczące ww. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów może wystąpić w drodze cywilno-prawnej o zadośćuczynienie powstałej szkody.

Nadmieniamy, iż resztki po procesie spalania należy pozostawić w bezpiecznym miejscu do naturalnego wystygnięcia – dopiero wtedy można gromadzić wystudzony popiół wraz z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi).

Nie należy zalewać pojemnika z popiołem wodą – zalanie wodą pojemnika, zawierającego popiół przy temperaturach powietrza poniżej 0° C spowoduje zamarznięcie masy odpadów, a w konsekwencji brak możliwości opróżnienia pojemnika z odpadami oraz dodatkowo może dojść do zniszczenia pojemnika.

Informujemy, iż w przypadku zlokalizowania frakcji gorącego popiołu przez pracowników firmy świadczącej odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu naszej gminy odpad ten nie zostanie odebrany podczas danego kursu odbioru odpadów jak również nie będzie możliwe zorganizowanie dodatkowego (bezpłatnego) odbioru ww. odpadów.

Przypominamy również, iż pracownicy świadczący usługę palacza centralnego ogrzewania budynków wielolokalowych/usługowych/użyteczności publicznej itp. powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywanej pracy, utrzymania porządku i czystości na terenie budynku oraz powinni posiadać niezbędną wiedzę z zakresu wykonywanych obowiązków.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Jedwabnego

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem