fb youtube
Strona główna Aktualności

PODSUMOWANIE PROJEKTU FINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2014-04-30 13:20 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3005
W latach 2012-2014 Gmina Jedwabne realizowała projekt pn. „Wdrażanie usprawnień zarządczych w Gminach Michów, Abramów, Radziłów, Jedwabne, Ostrówek na podstawie wyników samooceny CAF” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Realizacja projektu trwała od 01.09.2012r. do 30.04. 2014 roku.

Projekt adresowany był wyłącznie do tych jednostek samorządu terytorialnego, które wzięły udział w projekcie systemowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metoty Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą".

Gmina przystąpiła do projektu w partnerstwie 5 gmin, którego liderem była firma F5 Konsulting z siedzibą w Poznaniu.

W ramach projektu gmina otrzymała środki na realizację planów usprawnień i działań doskonalących, które obejmowały, m.in.:

1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników oraz studia podyplomowe.

2. Wdrożenie usprawnień zarządzania strategicznego (wsparcie dotyczące zarządzania satysfakcją i kompetencjami pracowników, budowa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego).

3. Poprawę jakości obsługi klienta i zwiększenie dostępności usług (m.in.: wdrażanie systemu zarządzania satysfakcją klienta, badania satysfakcji klienta, uruchomienie nowych usług na e-PUAP, wykonanie tablic informacyjnych, stworzenie biura obsługi klienta, w tym zakup mebli i sprzętu, itp.).

4. Wdrażanie usprawnień w zakresie przebiegu procesów – zakup usług, sprzętu i programów komputerowych.

5. Realizację powtórnej samooceny według metody CAF – szkolenia, warsztaty i konsultacje.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

- 6 pracowników Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ukończyło studia podyplomowych na dwóch kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zamówienia publiczne,

- przeprowadzono ok. 20 szkoleń tematycznych dla pracowników urzędu,

- zakupiono oprogramowanie komputerowe, takie jak:  MS Office (Professional) na 12 stanowisk pracy, program do prowadzenia ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, licencja na program ProPublic (system wspierający przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych), licencja na program SPUTNIK SOFTWARE (pomoc materialna dla uczniów), program DROGI, oprogramowanie ADOBE do tworzenia plików PDF, program do rozpoznawania tekstu, zintegrowany program do systemu gospodarki odpadami, program GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, licencja na program LEGISLATOR „Edytor aktów prawa miejscowego”, program płacowy typu QWARK, zintegrowane oprogramowanie typu QNT QUORUM (Quorum eIK, Kadry. Wynagrodzenia /Płace),

- opłacono abonament systemu do rejestracji aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności, oprogramowanie  firmy INFO-SYSTEM oraz LEX dla samorządów,

-  utworzono biuro obsługi klienta (zakupiono meble, komputer i urządzenie wielofunkcyjne),

- utworzono dwie nowe usługi dla mieszkańców na e-PUAP (elektronicznej platformie usług administracji publicznej),

- przeprowadzono dwukrotne badanie satysfakcji klientów urzędu i badanie satysfakcji pracowników,

- zakupiono tablice informacyjne do urzędu i tabliczki na drzwi,

- przeprowadzono powtórną samoocenę według metody CAF,

-   opracowano dokumentację systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zakupiono wyposażenie w celu stworzenia warunków do zachowania bezpieczeństwa teleinformatycznego.


Całkowita wartość projektu to 281 480,32 zł.

Gmina Jedwabne uczestniczyła w projekcie bezpłatnie.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl