fb youtube
Strona główna Gmina Gminne inwestycje Gminne inwestycje 2019-....

DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ JEDWABNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

zdjęcia artykułu 2
2019-07-30 08:16 | Opublikował: Edyta Krystowczyk | Ilość wyświetleń: 15125
Foto

1. „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne.

Całkowity koszt realizacji zadania to 8 603 850,00 zł. Wysokość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 7 999 900,00 zł oraz 603 950,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


2. "Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Borowe" - całkowita wartość: 1 728 517,93 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 273 600,00 zł


3. "Przebudowa drogi w miejscowości Witynie" - całkowita wartość: 855 565,59 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 439 200,00 zł


4. "Remont drogi powiatowej w miejscowości Mocarze, gm. Jedwabne" - całkowita wartość: 1 423 203,69 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 841 322,21 zł


5. "Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Kucze Wielkie, Kamianki i Karwowo Wszebory" - Łączny koszt obu części zamówienia  wynosi 217 899,59 zł. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Województwa Podlaskiego.


6. "Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brzostowo" - Dofinansowanie w kwocie 20 100,00 zł z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Całkowita wartośc zadania 40 200,00 zł.


7. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedwabne” - stare oprawy na terenie Gminy Jedwabne zostaną zdemontowne. Pojawi się niemalże 950 opraw oświetlenia ulicznego LED wraz z systemem sterowania. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/4456/PolskiLad w kwocie 1 786 500,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 110 680,00 .


8. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biodry” na odcinku o długości około 550m.

Wartość inwestycji: 1 185 148,05 zł


9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy Wielkie” na odcinku o długości około 270m.

Wartość inwestycji: 477 178,93 zł


10. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janczewko” na odcinku o długości około 250m.

Wartość inwestycji: 350 194,73 zł


11. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaimy” na odcinku o długości około 600m.

Wartość inwestycji: 827 310,25 zł


12. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytki” na odcinku o długości około 750m.

Wartość inwestycji: 1 191 983,90 zł


13. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mocarze” na odcinku o długości około 400m.

Wartość inwestycji: 832 906,80 zł


14. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronaki-Olki” na odcinku o długości około 330m.

Wartość inwestycji: 687 032,40 zł


15. „Przebudowa drogi gminnej Nr 4651B Witynie – Chrostowo” na odcinku o długości 2293m.

Wartość inwestycji: 1 068 333,11 zł


16. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Grądy Małe” na odcinku o długości 814,20m.

Wartość inwestycji: 1 776 989,02 zł


17. Przebudowa drogi w m. Szostaki na odcinku 228 metrów. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

18. Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Chude- w ramach projektu zostanie wykonana budowa odcinka o nawierzchni z kostki o długości 185 m. Inwestycja zostanie sfinansowana w około 50% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania wyniesie 176 888,91 zł.

19. Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury w Jedwabnem. Koszt inwestycji to 69 866,34 zł z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarych Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 35 683,83 zł.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Mickiewicza. Łączna długość wynosić będzie 461 m.
Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wojska Polskiego w Jedwabnem o łącznej długości 613 m.
Koszt obu inwestycji wyniesie ponad 922 tys. złotych. Zadania dofinansowane zostały w 100% z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

21. Gmina Jedwabne ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś, wnioskowała oraz otrzymała kwotę 19 518,85 zł na zakup iluminacji świetlnych zewnętrznych do zagospodarowania miejsca publicznego pełniącego funkcję rekreacyjną, turystyczną, społeczno-kulturową służącą użyteczności publicznej w miejscowości Jedwabne.


22. Przebudowa drogi w m. Rostki. Gmina Jedwabne otrzymała wsparcie finansowe na wniosek złożony przez Lokalną Grupę Działania. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


23. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Makowskie - Koniecki o łącznej długości 2 687,5 m. Wartość zadania wyniesie ponad 500 tys. zł. Gmina Jedwabne otrzymała wsparcie finansowe na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.


24. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kuczewskie–Bartki-Makowskie. Długość nitki wyniesie 5155 metrów. Inwestycja została sfinansowana w 100% ze środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych na kwotę 836 400,00 zł.


25. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach o nr 546/1 i 546/2 ulica Cmentarna w Jedwabnem”- Inwestycja polegać ma na budowie parkingu przy ul. Cmentarnej na 45 miejsc postojowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Powstanie również chodnik, elementy małej architektury (kosze, ławki), oznakowanie poziome oraz pionowe i nowe oświetlenie. Wydzielone zostanie miejsce do gromadzenia odpadów stałych.Wartość inwestycji wynosi 560 073,33 zł z dofinansowaniem w wysokości 250 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


26. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK wraz z zakupem nowych pojazdów do zbiórki odpadów i oprogramowaniem do gospodarki odpadami z podziałem na sześć zadań” - Wartość całej inwestycji wyniesie 4 297 251,18 zł. Gmina Jedwabne otrzymała 4 002 176,32 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.


27. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem – część I zamówienia oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem – część II zamówienia” - Wartość inwestycji wyniesie 3 391 831,00 zł. Gmina Jedwabne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 90%.


28. Zakup i montaż monitoringu miejskiego w centralnej części Jedwabnego, obejmującej park oraz przyległe ulice, a także tereny przycmentarne.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 60 000,00 zł gdzie wkład własny gminy to tylko 10 000,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Podlaskiego.


29. „Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem”. W drodze przetargu wykonawcą została firma Usługi Inżynieryjne Piotr Jarząbek.
Wartość zadania: 310 056,88 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 200 000,00 zł


30. „Przebudowa drogi w miejscowości Makowskie w km 0+000 do km 0+263,30 odcinek długości 263,30m” - koszt inwestycji to 278 946,13 zł przy dofinansowaniu w wysokości 136 635,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)


31. „Przebudowa drogi w miejscowości Bronaki-Pietrasze w km 0+000 do km 0+492,11 odcinek długości 492,11 m” - koszt inwestycji to 537 625,19 zł przy dofinansowaniu w wysokości 229 029,37 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)


32. „Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny w km 0+000 do km 0+397,96 odcinek długości 397,96 m”. Wartość zadania wynosi 322 746,00 zł z dofinansowaniem w wysokości 222 422,34 zł.


33. Inwestycja pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie, gmina Jedwabne”. Całkowita wartość zadania wyniesie 159 750,00 zł. Gmina Jedwabne otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 78 581,00 zł.


34. Wdrożenie na terenie Gminy Jedwabne usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności- w ramach konkursu grantowego pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych- finansowanie w wysokości 369 708,52 zł


35. Zakup tablic prezentujących zdjęcia Jedwabnego podczas okupacji niemieckiej z okresu II Wojny Światowej- wystawa. Działanie zostało dofinansowane w kwocie 6 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


36. „Przebudowa drogi dojazdowej do gminnej oczyszczalni ścieków na odc. od ul. Wojska Polskiego do działek o nr ewidencyjnych 1287 i 1323”. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej o łącznej długości około 470 m. Powstanie m.in. nawierzchnia z kostki betonowej, zjazdy oraz pobocza. Szacowana wartość projektu wyniesie powyżej 450 tys. zł. Gmina Jedwabne otrzymała dofinansowanie w wysokości 450 tys.  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


37. „Budowa sieci wodociągowej Jedwabne- Kolonia Grabnik- Bronaki Pietrasze- Bronaki Olki- Janczewko” na odcinku ponad 5 600 m. Całkowita wartość inwestycji to 848 700,00 zł gdzie wkład własny gminy to tylko 5%. Inwestycja w 95% dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


38. 31 tyś. zł dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego dla OSP w Jedwabnem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania.


39. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzostowo-Mocarze-Szostaki-Burzyn”. Nowo projektowany wodociąg włączony będzie do już istniejącego, a jego długość wyniesie niemalże 7 km. Całkowita wartość inwestycji to 1 205 400,00 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wkład własny wyniesie około 60 tyś. zł.


40. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac - Kotowo Stare - Choszczewo do dr. 1962B na odc. Kotowo Plac - Stare Kotowo w lok. rob. km 0+000 - 1+865,38"- wartość inwestycji to 2 309 955,12 zł. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wsparciu Powiatu Łomżyńskiego. Wkład własny Gminy Jedwabne wynosi 20%.


41. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo na trzech połączonych ze sobą odcinkach o łącznej długości 1408,22 m. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 787 789,60 zł. Gmina Jedwabne otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 430 231,68 zł co stanowi 80% kosztów zadania.


42. Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Burzyn i Szostaki o długości 372,74 m. Podobnie jak w przypadku przebudowy dróg w m. Brzostowo, gmina Jedwabne otrzymała 80% (175 973,13 zł) dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 219 966,41 zł.


43. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne”, dofinansowywanego w wysokości 1 993 860,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.


44. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”. Wartość ogólna przedsięwzięcia to 12,5 mln zł. Dofinansowanie pochodzić będzie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ustalony przez zarząd województwa i zatwierdzony przez Sejmik wkład to 2,5 mln zł.


45. Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude - Borawskie o dł. odc. ok. 990m. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 715 628,22 zł przy wkładzie własnym gminy w wysokości 146 873,00 zł.


46. Dofinansowanie w wysokości 24 261,75 zł na 25 szt. Szkolnych Pakietów Multimedialnych składających się z tabletu, klawiatury wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i rysikiem dla Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem. Sprzęt przekazany został przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut badawczy. Tablety mają za zadanie umożliwić uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


47. Dofinansowanie w wysokości 124 910,66 zł na utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Jedwabnem. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wyremontowane zostaną nieużytkowane dotąd pomieszczenia znajdujące się na I piętrze Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Wartość całej inwestycji to 178 484,82 zł. Projekt został zgłoszony w ramach LGD „Biebrzański Dar Natury”.


48. 35 tys. zł z budżetu samorządu województwa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.


49. Dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnego kształcenia wraz z niezbędnymi akcesoriami z programu "Zdalna Szkoła +" w wysokości 54 400,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.


50. Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Konopki Tłuste na trzech połączonych ze sobą odcinkach o łącznej długości 678,92m. Całość inwestycji wyniesie 573 015,23 zł z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.


51. Dofinansowanie w formie dotacji z Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 82 256,50 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.


52. Przebudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Janczewko – Bronaki Pietrasze, wartość inwestycji: 4.095.123,24 zł, z czego wkład własny gminy Jedwabne oraz powiatu Łomżyńskiego wyniósł po około 412 000,00 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to niecałe 3 276 000,00 zł.


53. Zakup 25 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami z programu "Zdalna Szkoła" na kwotę 59 995,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.


54. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Placu 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki. Wybudowanie placów zabaw ze strefą fitness i boiskiem do koszykówki. Koszt inwestycji wyniósł 257 167,15. zł, z czego  218 591,94 zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania.


55. Remont i wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. Wartość inwestycji wynosi 151,2 tys. zł, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania pokryje 128,5 tys. zł.


56. Rozbudowa wraz z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem- 184 000,00 zł dofinansowania z MSWiA przekazanych za pośrednictwem Komendy Głównej PSP oraz funduszu systemu KSRG; łączna wartość inwestycji wyniesie łącznie 375 765,00 zł brutto


57. Przebudowa drogi w obrębie m. Chrostowo, wartość inwestycji: 1 024 971,15 zł, wkład własny gminy: 321 688,79 zł, kwota dofinansowania: 703 282,36 zł z Funduszu Dróg Samorządowych

  


58. Przebudowa drogi w obrębie m. Grądy Wielkie, wartość inwestycji: 1 701 878,17 zł, wkład własny gminy: 539 328,86 zł, kwota dofinansowania: 1 162 549,31 zł z Funduszu Dróg Samorządowych


59. Przebudowa drogi powiatowej w granicach gm. Jedwabne w obrębie m. Pieńki Borowe w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 1 332 881,00 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego: 194 531,00 zł, wkład Gminy Jedwabne: 138 350,00 zł


60. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Orlikowo:
wartość inwestycji: 149 505,84 zł, wkład własny gminy: 29 901,19 zł, kwota dofinansowania: 119 604,65 zł w ramach programu Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020


61. Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie m. Kaimy, wartość inwestycji: 147 829,58 zł, wkład własny gminy: 73 914,79 zł, kwota dofinansowania: 73 914,79 zł z Budżetu Województwa Podlaskiego


62. Przebudowa drogi gminnej w m. Kubrzany, wartość inwestycji: 1 015 788,66 zł, wkład własny gminy: 629 251,68 zł, kwota dofinansowania: 386 536,98 zł z Funduszu Dróg Samorządowych


63. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, wartość inwestycji: 15 870,00 zł, kwota dofinansowania: 15 711,30 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości


64. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty, wartość inwestycji: 29 823,14 zł, wkład własny gminy: 15 210,14 zł, kwota dofinansowania: 14 613,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego


65. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwowo- Wszebory, wartość inwestycji: 26 106,22 zł, wkład własny gminy:  13 314,22 zł, kwota dofinansowania: 12 792,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego


66. Przebudowa drogi powiatowej w m. Pawełki w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 93 495,99 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego: 47 495,99 zł, wkład Gminy Jedwabne: 46 000,00 zł


67. Przebudowa drogi powiatowej Siestrzanki-Mocarze w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 204 236,59 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego: 102 118,30 zł, wkład Gminy Jedwabne: 102 118,29 zł


68. Dofinansowanie w ramach naboru, dotyczącego przedsięwzięcia Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno- gospodarczej- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Wsparcia na kwotę 302 997,50 zł


69. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 43 000,00 zł


70. Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 w wysokośi 18 681,00 zł


71. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na zadanie pn.: "Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich"  z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 6666,60 zł


 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem