fb youtube
Strona główna Gmina Prezentacje gminy Środowisko Lasy

Lasy na terenie Miasta i Gminy Jedwabne

2008-12-12 10:07 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 13826

Gmina Jedwabne należy do słabo zalesionych. Lasy stanowią jedynie 16% ogólnej powierzchni gminy. W strukturze własności 95% ogólnej powierzchni lasów to lasy prywatne, jedynie 151 ha to własność Nadleśnictwa Łomża.

pine-trees-1507379-1280x960.jpg

Najczęściej występują typy lasów siedliskowych to:

  • bór świeży mieszany (BMŚw.) - w jego skład wchodzą: sosna, świerk, brzoza i dąb. Wiek drzewostanu typ 40 - 60 lat,
  • bór świeży (BśW.)- dominującym gatunkiem jest sosna z nieznaczną domieszką świerka, brzozy, buku i dębu. Wiek drzewostanu poniżej 40 lat, 
  • bór mieszany wilgotny - w drzewostanie dominuje świerk, sosna dąb z domieszką brzozy, grabu,
  • typ siedliskowy olszowy - drzewostan tworzy olcha z domieszką brzozy. Najwięcej lasów występuje na zachodzie w rejonie wsi: Janczewo, Korytki Borowe, Pieńki Borowe, Orlikowo, Olszewo Góra; w południowej części gminy w okolicach wsi: Bronki Olki. Stare Kotowo, Grądy Małe, Grądy Wielkie i Komianki; w środkowej części gminy we wsiach: Kubrzany, Konopki Tłuste, Borowskie.

Główną funkcją lasów jest funkcja ekologiczna (glebochronna, wiatrochronna, klimatyczna), dotyczy to zwłaszcza lasów występujących w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu. Roślinność pełni tu funkcję stabilizującą stosunki wodne oraz procesy glebotwórcze.

Lasy stanowią jeden z naturalnych zasobów gminy, lecz ich gospodarcza rola jest ograniczona z uwagi na małe powierzchnie, duże rozdrobnienie, mało korzystną strukturę wiekową, małe zróżnicowanie gatunkowe drzewostanów, oraz strukturę władania.

Skala zalesienia gruntów rolnych o najniższej wartości produkcyjnej i nieużytków jest bardzo mała, chociaż potrzeby są znacznie większe, zwłaszcza w zachodniej części gminy. Gospodarka produkcyjna Nadleśnictwa Łomża ogranicza się do bilansowania zrębów z odnowieniami w ramach planu urządzania gospodarstwa leśnego.

Pod względem lesistości gmina należy do obszarów słabo zalesionych, a odsetek la-sów w strukturze użytkowania wynosi nieco ponad 16% ogólnej jej powierzchni, przy 29,5% w województwie podlaskim.

W strukturze własności lasy prywatne stanowią aż 95% ogólnej powierzchni leśnej, a tylko 151 ha należy do Nadleśnictwa Łomża.

Lasy rozmieszczone są nierównomiernie.

Największe kompleksy występują w zachodniej części gminy w rejonie wsi: Janczewo, Korytki Borowe, Pieńki Borowe, Orlikowo, Olszewo Góra), południowej (Bronaki Olki, Stare Kotowo, Grądy Małe, Grądy Wielkie i Kamianki) i środkowej (Kubrzany, Konopki Tłuste, Borawskie).

Największe powierzchnie zajmuje siedlisko boru mieszanego świeżego z sosną i domieszką świerka, brzozy i dębu. Wiek drzewostanów jest młody w przedziale 40-60 lat. W podszycie występuje brzoza, dąb, buk, jałowiec, kruszyna. Runo jest słabo wykształcone i ubogie. Bór mieszany świeży występuje powszechnie na terenie całej gminy, chociaż na szczególną uwagę zasługują kompleksy leśne w części zachodniej.

Na siedlisku boru świeżego gatunkiem dominującym jest sosna z nieznaczną do-mieszka świerka, brzozy, buka i dębu. Wiek drzewostanu zazwyczaj poniżej 40 lat. Zwarcie duże lub całkowite, podszyt i runo słabo rozwinięte. Bór świeży odznacza się równomiernym rozmieszczeniem.

Siedliska boru mieszanego świeżego i świeżego oraz lasu mieszanego są na ogół korzystne dla rekreacji. Tylko drzewostany młode do lat 40 wymagają wyznaczenia dróg do penetracji ze względu na małą odporność drzew na zniszczenie.

Siedliska wilgotne występują w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych. Należą do nich: bór mieszany wilgotny, bór wilgotny, las wilgotny i ols.

Bór mieszany wilgotny i bór wilgotny porastają gleby torfowo-murszowe. W wielo-gatunkowym drzewostanie występuje świerk, sosna i dąb z domieszką brzozy, olsu i grabu, m w podszycie rośnie leszczyna i wierzba. Runo jest obfite z borówką czarną, konwalią, szczawikiem zajęczym. Największe powierzchnie zajmuje w okolicach wsi Konopki Tłuste i Karwowo Wszebory.

Olsy występują na glebach mułowo-torfowych w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych. Drzewostan tworzy olcha z domieszką brzozy. Obfity podszyt składa się z poizeczki czerwonej i czarnej, kaliny i wierzby karłowatej.

Obszary leśne posiadają różne znaczenie wśród których wymienić trzeba: gospodarcze, turystyczne i ekologiczne.

Gospodarcze znaczenie lasów jest niewielkie. Na stan taki wpływ mają przede wszystkim: niska lesistość gminy, duże rozdrobnienie powierzchni leśnych, młoda struktura drzewostanów, małe zróżnicowanie gatunków, niska odporność siedliskowa, a przede wszystkim struktura własności. Gospodarcza rola lasów ogranicza się zatem do prac pielęgnacyjnych i bieżących potrzeb prywatnych właścicieli.

Małe jest również znaczenie turystyczno-wypoczynkowe. Najbardziej predysponowane do tych celów są kompleksy leśne położone w okolicach wsi: Pieńki Borowe, Korytki Borowe, Olszewo Góra, Grądy Małe, Szostaki.)

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem